meny

Glahi

Stockbergsvägen 15
125 52 Älvsjö
Sweden

+46 (0)8-647 99 59
+46 (0)70-461 31 75

info (a) glahi.se

Köpvillkor

Dessa allmänna villkor ska, tillsammans med orderbekräftelsen, gälla alla avtal som ingåtts mellan Glahi Handelsbolag (”Glahi”) och köparen (gemensamt även kallade ”parterna”), såvida inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna.

Avtal

Offerter/ erbjudanden från Glahi gäller i 30 dagar från offertdatumet, om inte annat överenskommits. En offert är inte bindande innan köparen har fått bekräftelse på beställningen från Glahi.

Vid beställning via webbshopen/ onlinebutiken så har köparen accepterat gällande villkor och priser och ett avtal har ingåtts.

Ändringar av eller avvikelser från avtal ska ske skriftligen (dvs. ett dokument undertecknat av parterna eller via brev, fax, elektronisk post eller på annat sätt som parterna har kommit överens om).

Tekniska specifikationer

All information angående mått, tekniska specifikationer samt annan information på hemsidan, i broschyrer och andra tryckta material ska betraktas som ungefärlig och inte bindande för Glahi, såvida de inte specifikt ingår i avtalet genom hänvisning.

Specifikationer som lämnas av köparen är köparens ansvar.

Ritningar/ beskrivningar

Alla ritningar och tekniska dokument som rör varorna eller dess tillverkning som lämnas in av den ena parten till den andra, före eller efter ingåendet av avtalet, förblir den inlämnande partens egendom.

Ritningar, tekniska dokument eller annan teknisk information som tas emot av en part får inte, utan den andra partens medgivande, användas för något annat syfte än det för vilket de tillhandahölls.

De får inte, utan den inlämnande partens samtycke, på annat sätt användas eller kopieras, reproduceras, överföras eller kommuniceras till tredje part.

Priser

Alla priser, inklusive prislistor som sammanställts av Glahi, är dagliga priser och exklusive förpackning, skatt och tull eller andra tillägg, miljöavgifter och energitillägg som kan tillkomma. Glahi förbehåller sig rätten att ändra prislistor och annat tryckt material när det passar.

Alla offerter är föremål för lagändringar. Skatter, tull och liknande debiteras i enlighet med de priser som gäller vid tillfället.

Förpackning

Om inget annat uttryckligen avtalats kommer Glahi att debitera alla förpackningskostnader till köparen.

Leverans, passering av risk och transportförsäkring

Om det överenskommits att Glahi åtar sig att skicka varorna till en destination efter köparens val, ska alla kostnader i samband med transporten av varorna täckas av köparen och transporten av varorna från lager till slutdestination sker på köparens risk. Transportförsäkring ordnas av Glahi på uppdrag av köparen.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor kommer att visas i orderbekräftelsen och betalningsinstruktioner finns på fakturan. Ränta på obetalda fakturor och påminnelseavgifter kommer att debiteras och räntan på försenade betalningar beräknas i enlighet med svensk lag.

I den utsträckning som är giltig enligt tillämplig lag ska varorna förbli Glahis egendom tills de betalas i sin helhet och Glahis konto har helt och oåterkalleligt krediterats beloppet. På begäran av Glahi ska köparen hjälpa till att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda äganderätten till varorna i det berörda landet.

Leveranstid och fördröjning

Leveranstid (er) som beskrivs i offert eller orderbekräftelsen är ungefär, såvida inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits av parterna.

Alla leveransfrister beräknas från tidigast den dag då Glahi mottar all information som är nödvändig för påbörjandet av beställningen. Söndagar, helgdagar och helgdagar i allmänhet ingår inte när tidsfrister och förseningar beräknas.

Glahi ska inte hållas ansvarigt för förseningar, orsakade av omständigheter som Glahi inte har något inflytande på, inklusive men inte begränsat till force majeure, misslyckande av avtalsleverans från underleverantörer (oavsett orsaken till detta), export-/ importrestriktioner, strejk, lockout, krig, eld såväl som naturkrafter som är ovanliga för den säsong de inträffar.

Skulle fördröjning inträffa på grund av någon av de händelser eller omständigheter som anges ovan förlängs leveranstiden med en period som är rimlig med hänsyn till alla omständigheter i fallet. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den överenskomna leveranstidpunkten, och köparen har inte rätt att göra anspråk på avtalsbrott.

I händelse av en fördröjning för vilken Glahi kan hållas ansvarig, har köparen rätt att söka åtgärder som är tillämpliga på försäljning av varor enligt svensk lag. När det gäller skadeståndsanspråk ska köparen dock under inga omständigheter ha rätt att kräva skadestånd för tidsförlust, produktionsbortfall, inkomstbortfall, vinstförlust eller någon annan form av direkta eller indirekta eller följdförluster som kan ha uppstått som ett resultat av en sådan försening. Tilldelning av skadestånd får aldrig överstiga det pris som parterna har kommit överens om för varorna i fråga.

Fel, inspektionsskyldighet och meddelande om fel

I enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor och tillämplig svensk lag ska Glahi avhjälpa alla fel som härrör från felaktig design, material eller utförande som Glahi är ansvarigt för. Köparen förbinder sig att genomföra en grundlig inspektion av varorna vid mottagandet. Eventuella brister ska dokumenteras och meddelas till Glahi utan dröjsmål. Köparen har inte rätt att kräva skadestånd eller andra åtgärder i samband med brister, som kunde ha upptäckts under en sådan inspektion men inte gjorde det. När köparen har bekräftat mottagandet av varorna – utan att meddela brister – ska detta betraktas som ett bekräftelse från köparen att varorna är utan brister och att varorna överensstämmer med det avtal som ingåtts av parterna.

Skulle köparen bli medveten om en defekt efter leveransen av varorna, som inte kunde ha upptäckts när köparen utförde inspektionen av varorna, är köparen skyldig att utan dröjsmål meddela felet till Glahi. Meddelandet ska innehålla en beskrivning och dokumentation av felet.

Glahi ska underrättas om bristen senast 6 månader efter leverans. Om denna tidsfrist inte följs förlorar köparen sin rätt att göra några anspråk i samband med nämnda fel. – När en defekt har åtgärdats, är Glahi ansvarig för defekter i den reparerade eller utbytta delen under samma villkor som de som gäller för de ursprungliga varorna under en period av 6 månader.

Varje anspråk eller meddelande om defekter i varor som inköps av köparen berättigar inte köparen att hålla inne betalning för de varor som omfattas av sådant krav eller meddelande. Om ett anspråk eller meddelande om defekter på varor lyckas, har Glahi rätt att återleverera nämnda varor. Glahi har fullgjort sina skyldigheter avseende defekten när en vederbörligen reparerad eller utbytt produkt levereras till köparen. Köparen har inte rätt till andra åtgärder i samband med detta eller att kräva skadestånd från Glahi.

I händelse av ett fel som Glahi är ansvarigt för utan att ha fullgjort sin rätt till återleverans, har köparen rätt att söka åtgärder som är tillämpliga på försäljning av varor enligt svensk lag. När det gäller skadeståndsanspråk ska köparen dock under inga omständigheter ha rätt att kräva skadestånd för tidsförlust, produktionsbortfall, inkomstbortfall, vinstförlust eller någon annan form av direkta eller indirekta eller följdförluster som kan ha uppstått som ett resultat av en sådan defekt. Tilldelning av skadestånd får aldrig överstiga det pris som parterna har kommit överens om för varorna i fråga.

Om nationell lagstiftning ändras efter leveranstidpunkten, med det resultat att ändringar av varorna krävs för att säkerställa efterlevnad av sådan ny lagstiftning, är detta inte Glahis ansvar i något avseende, oavsett om sådana lagändringar sker inom tidsfristen meddelande om brister. Om en sådan ändring godkänns före leverans förbehåller sig Glahi rätten att justera priset och leveranstiden därefter.

Produktansvar och fördelningen av dessa mellan parterna

Alla frågor om produktansvar som kan uppstå ska lösas i enlighet med bestämmelserna i svensk lag.

Förutom när bestämmelserna föreskriver något annat, ska Glahi inte hållas ansvarigt för skada på egendom som orsakats av varorna efter att de har levererats till köparen och samtidigt som han har den. Glahi kan inte hållas ansvarigt för skador på produkter som tillverkats av köparen eller på produkter som sådana produkter ingår i.

Under alla omständigheter kan Glahi inte hållas ansvarigt för förlust av tid, förlust av produktion, förlust av vinst, förlust av vinst eller andra direkta eller indirekta eller följdförluster som kan uppstå, förutom när detta följer svensk lag.

Köparen är skyldig att avsäga sig produktansvaret i den utsträckning det är lagligt möjligt i sina avtal med tredje part angående varorna, vilket återspeglar de begränsningar som anges i detta avtal. Dessutom är köparen skyldig att teckna en omfattande produktansvarsförsäkring som täcker alla anspråk på produktansvar som köparen kan hållas ansvarig för.

Om Glahi hålls ansvarigt gentemot någon tredje part för skador för vilka Glahi inte ansvarar enligt bestämmelserna i detta avtal, inklusive men inte begränsat till skador som överstiger ansvarsbeloppet, ska köparen ersätta, försvara och hålla Glahi ofarligt.

Om en tredje part gör anspråk på skada baserad på produktansvar mot en av parterna ska den senare genast skriftligen underrätta den andra parten om detta. Parterna är ömsesidigt skyldiga att låta sig kallas till domstol eller skiljedomstol mot en av dem på grundval av skada som påstås ha orsakats av varorna. Ansvaret mellan parterna ska dock alltid regleras enligt detta avtal.

Tvister

Varje tvist som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal, inklusive eventuella tvister om dess existens, giltighet eller upphörande – som inte kan lösas i minnet genom förhandlingar mellan parterna – ska avgöras genom medling i enlighet med svensk lag.

Om medlingsförfarandet avslutas utan förlikning ska tvisten avgöras genom skiljedom.

Tillämplig lag

Detta avtal regleras av svensk lag.

Translate »